Ga naar de inhoud

Baudet slaat alarm

Het door publicist Thierry Baudet opgerichte Forum voor Democratie doet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. Op 8 december zette de 33-jarige Baudet, die onder meer bekendheid verwierf als geestelijk vader van het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, in het Academiegebouw in Groningen uiteen wat hem tot deze stap bracht.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze opsomming niet volledig is, en dat de kans bestaat dat er in deze weergave enige sporen doorsijpelen van de indoctrinatie waaraan schrijver dezes, zoals alle Nederlanders, vanaf hun geboorte hebben blootgestaan. Voor een objectief beeld van het gedachtegoed van Baudet en de zijnen is het raadzaam één of meer van zijn boeken te lezen en een kijkje te nemen op de website van het Forum voor Democratie.

thierry1
Thierry Baudet in het hol van de leeuw, de Nederlandse Publieke Omroep

Nederland wordt geregeerd door een kartel van gevestigde politieke partijen. In dat kartel bewegen zich zo’n tienduizend mensen die alle belangrijke functies verdelen. Nederlandse politici hebben er belang bij om lief voor elkaar te zijn, want anders komt hun loopbaan in gevaar. Mede daarom praten ze over bijzaken en niet over de problemen van de bevolking. In de aanloop naar de verkiezingen veinzen de gevestigde partijen een paar maanden dat ze van elkaar verschillen, waardoor de burger het gevoel krijgt dat zijn stem ertoe doet. Maar dat is niet zo, want na de verkiezingen gaat het partijkartel gewoon op oude voet verder met het onderling verdelen van de baantjes. Het Forum voor Democratie wil dat doorbreken, het acht die doorbraak een noodzakelijke correctie op de representatieve democratie. Eén van de middelen is dat iedereen moet kunnen solliciteren op vacante publieke functies en dat er openheid ontstaat over hoe benoemingen tot stand komen.

De NPO meet iedere scheet van Sylvana breed uit en Jan Terlouw mag gratis reclame maken voor D66

Het kartel van gevestigde politieke partijen strekt zijn tentakels uit in alle publieke en semi-publieke organisaties. Bij de publieke omroep (NPO) werken luie journalisten die systematisch verkeerde voorlichting geven. Zo is over het Oekraïne-referendum geen serieus debat gevoerd, de voorstanders van het associatieverdrag kregen veel meer gelegenheid om hun standpunten duidelijk te maken dan de tegenstanders. Het NOS-journaal en Nieuwsuur manipuleren. Yernaz Ramautarsing zal op de website van het Forum voor Democratie een NPO-journaal bijhouden waarin de politieke vooringenomenheid van NPO-programma’s wordt geopenbaard. De werkelijkheid van Nederland is namelijk een heel andere dan die van de media waarin iedere scheet van Sylvana Simons breed wordt uitgemeten en waar Jan Terlouw ongestoord tien minuten reclame voor D66 mag maken. Dat vindt het Forum voor Democratie schandalig.
De stofkam moet door de overheidsdiensten. Daar werken duur betaalde ambtenaren die als ze op het ene terrein falen worden doorgesluisd naar een ander terrein waar ze kunnen doorgaan met falen. Zo schrijft de ene falende ambtenaar een nietszeggend rapport over een nutteloos project voor een andere falende ambtenaar, die dat dan weer beantwoordt met een volgende zinloze beleidsnota.

Nederlanders mogen in referenda alleen meepraten over stoplichten in de straat, niet over belangrijke zaken

Het Forum voor Democratie is ook voor het keihard aanpakken van de zorgverzekeraars. Want ook daar is het kartel actief. Neem zo’n Roger van Boxtel, kamerlid, minister, bestuurder van de Nederlandse Spoorwegen en van zorgverzekeraar Menzis en straks wordt hij misschien ook nog wel ergens burgemeester. Waar de leden van het kartel verschijnen, ontstaat een enorme bureaucratie. Het Forum voor Democratie wil gele kaarten uitdelen. Een zorgverzekeraar die geel krijgt heeft drie jaar om de bureaucratische rompslomp te kortwieken en als dat niet lukt: rood.

handtekening-baudet
Is dit de handtekening van de toekomstige minister-president van Nederland, Thierry Baudet

Het Forum voor Democratie schuwt de regeringsverantwoordelijkheid niet, maar één punt is ononderhandelbaar. Nederland zal bindende volksraadplegingen moeten invoeren. (Daarvoor is, hij is jurist dus hij kan het weten, géén grondwetswijziging nodig.) Eén van de eerste referenda zal moeten gaan over de vraag of Nederland lid moet blijven van de Europese Unie. Baudet vindt van niet, maar voor zo’n belangrijke kwestie is de mening van de bevolking onontbeerlijk. Als het aan het gevestigde-partijenkartel ligt, mag het volk zich alleen uitspreken over stoplichten in de straat, maar dat is verlakkerij.
De organisatoren van de avond (studievereniging Dorknoper van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Lijst Sterk van RUG en Hanzehogeschool) zijn er zonder al te veel moeite in geslaagd om de Heymanszaal uit te verkopen voor deze politieke avond. Het betoog van Baudet leverde vele vragen op bij de meer dan honderd studenten. In zijn antwoorden openbaarde Baudet enige prikkelende standpunten.

Mark Rutte is de vleesgeworden karakterloosheid, een man met een rubberen ruggengraat

De klimaatverandering is niet te ontkennen, maar of de mens een veroorzaker van die verandering is, valt te betwijfelen.
Overstappen op alternatieve energie is prima, al was het maar om minder afhankelijk te worden van landen uit het Midden-Oosten.
Het politieke bestel is niet van binnenuit te veranderen. Wie wil opklimmen in het partijkartel, moet karakterloos zijn. De vleesgeworden karakterloosheid is premier Mark Rutte die is gezegend met een rubberen ruggengraat.
Donald Trump is een enorm inspirerende man.
Solidariteit is vaak vals. De economie van Afrikaanse landen die geen ontwikkelingshulp krijgen groeit harder dan de economieën van landen die wél ontwikkelingshulp krijgen. De zieligheidsindustrie is vooral bedoeld om PvdA’ers een leuke functie te geven.
VVD’ers als Hennie van der Most lopen binnen doordat we opvanglocaties voor vluchtelingen moeten creëren. Dat geld kun je beter besteden. Met één euro in de regio doe je tien keer zo veel als met één euro in Nederland.

De tirannie van de meerderheid is te verkiezen boven de tirannie van de minderheid

De lange armen van Rabat en Ankara werken agressief de assimilatie van Marokkaanse en Turkse Nederlanders tegen. Zo vernederen douaniers Nederlandse Marokkanen als ze niet hun Marokkaanse paspoort tonen, maar het Nederlandse.
Een student met een migratie-achtergrond in de Maghreb zegt dat hem dat nog nooit is overkomen. Dat is prettig voor die student, maar het gebeurt wél, zegt Baudet, en dat moeten we benoemen.
Als je het referendum veel inzet, kán dat leiden tot een tirannie van de meerderheid, maar dat zal zo’n vaart niet lopen. Maar dan nog is de tirannie van de meerderheid te verkiezen boven de huidige tirannie van de minderheid, het partijkartel.
Er zijn beschaafde landen zonder de doodstraf, maar ook beschaafde landen met de doodstraf.

Nationalisme zou tot oorlog leiden, maar ik heb liever een oorlog dan een burgeroorlog

Vreemdelingenhaat, xenofobie, is het gevolg van een falend nationalisme. Nationalisme is niet slecht zoals we decennialang te horen en te lezen kregen. Daardoor is de westerse cultuur er één van zelfhaat geworden, met rampzalige gevolgen.
Mensen die tegen nationalisme zijn, schermen met het argument dat nationalisme tot oorlog leidt, maar afgezien dat dit geen wetmatigheid is heb ik liever een oorlog dan een burgeroorlog. Er is niets erger dan een burgeroorlog.