Ga naar de inhoud

Hanze eerlijkste hogeschool

lsvbUit een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de Universiteit Leiden aankomend studenten het best informeert over wat hun te wachten staat. De Hanzehogeschool prijkt, als eerlijkste hogeschool, op nummer twee. De RUG vind je op de negende plek terug. Hekkensluiters zijn NHL, LOI en Saxion Next.

Voorlichtingsbrochures van hogescholen en universiteiten geven geen eerlijke en zelfs misleidende informatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zo vermeldt bijna geen enkele studie dat ze een Bindend Studie Advies (BSA) hanteren. De LSVb pleit voor verbetering en aanpassing van de folders en roept universiteiten en hogescholen op om begin 2014 Studie in Cijfers te integreren in hun voorlichtingsmateriaal.
Er zijn twee structurele problemen in de studievoorlichting via brochures. Ten eerste ontbreekt er in folders over opleidingen veel noodzakelijke informatie die studiekiezers nodig hebben om hun keuze te maken. Zo verschaft 60 procent van de onderzochte brochures geen inzicht in de te verwachten contacturen en in 54 procent van de gevallen wordt geen inzicht gegeven in extra studiekosten. Daarnaast ontbreekt er in 91 procent van het materiaal een indicatie van het te verwachten startsalaris en wordt er in 75 procent geen beeld geschetst van de werkgroepsgrootte. Ook geeft maar 14 procent van de hogescholen die een BSA hanteren hier informatie over. Verder mist in 97 procent van het materiaal inzicht in de student-docentratio. Ten slotte wordt er alleen in brochures die Studie in Cijfers bevatten, melding gemaakt van de uitval of het rendement van de betreffende opleiding. Dit betekent dat er in 90 procent van de folders geen cijfers over uitval en rendement worden gegeven.
Daarnaast blijkt dat er in veel brochures nog steeds misleidende informatie staat. In dit onderzoek zijn de claims van instellingen vergeleken met accreditatierapporten van de NVAO en gegevens uit de Nationale Studenten Enquête. In de meeste gevallen pakt deze vergelijking negatief uit zoals bij faciliteiten en studiebegeleiding.
Ten slotte toont dit onderzoek aan dat er een groot verschil is tussen de hogescholen en universiteiten, maar ook tussen de verschillende opleidingen. ‘Gelukkig zijn er ook instellingen die wel uitgebreid voorlichten zoals de Universiteit Leiden en de Hanzehogeschool Groningen’, schrijft de LSVb.
De LSVb ziet gelukkig ook verbetering in sommige brochures. Zo wordt het aantal eerstejaars nu door zeventien procent van de hogescholen vermeld, vorig jaar was dit slechts bij één procent het geval. Het aantal hogescholen dat de werkgroepsgrootte vermeldt is verdubbeld: van elf procent naar 22 procent. LSVb-voorzitter Jorien Janssen: ‘We doen dit onderzoek nu voor de vierde keer en zijn blij dat er iets gedaan is met ons eerdere advies. Het kan echter nog veel beter.’ De LSVb hoopt dat tijdens de voorlichtingsdagen die rond deze periode plaatsvinden, de informatieverstrekking realistischer zal zijn.

Het onderzoek omvatte zeven verschillende universitaire bacheloropleidingen van elf universiteiten en zes verschillende hbo bacheloropleidingen van 26 hogescholen. In totaal onderzocht de LSVb 141 voorlichtingsbrochures, die op 40 aspecten met elkaar zijn vergeleken.