Ga naar de inhoud

Wat merkt de student van Rutte III?

Alle groepen gaan erop vooruit, zeggen de politieke partijen die binnenkort een nieuw kabinet zullen vormen. O ja? Komt er weer een studiebeurs? Gaat de bierprijs omlaag? Komt er een maximum aan de kamerhuur van 130 euro per maand (inclusief)? In de paragraaf Onderwijs en Onderzoek van het regeerakkoord van Rutte-III, staan maatregelen die de student aangaan.

1 Het collegegeld voor het eerste jaar wordt gehalveerd met ingang van 2018-’19. Op de Pabo zijn zelfs de eerste twee jaar voor de halve prijs. Dit betekent waarschijnlijk dat de huidige Pabo-eerstejaars volgend jaar al spekkoper zijn.

2 Jongeren mogen een bijdrage leveren aan de samenleving tijdens een maatschappelijke diensttijd van maximaal zes maanden. Ze krijgen daarvoor een kleine vergoeding.
Of studenten hier gebruik van kunnen maken is onduidelijk (want wanneer houd je op met jongere zijn?), maar als dat zo is, is het misschien iets voor vrijvallende perioden. Het staat in ieder geval goed op het cv.

Mogen studenten in het leraren-register neuzen om te zien wat voor vlees ze in de kuip hebben? 

3 De lerarenopleidingen krijgen specialisaties voor onderwijs aan jongere en oudere kinderen en voor vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs. Volgens het akkoord maakt dit het beroep van onderwijzer aantrekkelijker, voor mannen én vrouwen.

4 Het lerarenregister, waarin allerlei informatie over de mensen die voor de klas staan wordt vastgelegd, zal voor en door onderwijsgevenden worden ingericht. Of studenten het register mogen raadplegen om te kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben, staat er niet bij.

5 ‘Bij het studievoorschot wordt in de toekomst aangesloten bij de 10-jaarsrente.’
Een letterlijk citaat. Vermoedelijk gaat het over de hoogte van de rente die de student in rekening wordt gebracht bij het terugbetalen van het studievoorschot.

Meer Nederlandse studenten naar het buitenland en meer buitenlanders naar Nederland

6 Het kabinet zal goed in de gaten houden dat opleidingen alleen Engelstalig zijn indien dit (a) een toegevoegde waarde heeft, (b) het niveau behoorlijk is en (c) er voldoende Nederlandstalige opleidingen zijn.

7 Er komt een internationaliseringsaanpak die het voor zoveel mogelijk studenten mogelijk maakt een studie te volgen in het buitenland. Letterlijk: ‘We versterken de aantrekkelijkheid van het Nederlands onderwijs voor buitenlandse studenten, met behoud van de toegankelijkheid.’
Een duidelijke compromistekst, maar het doel is helder: meer Nederlandse studenten naar het buitenland en meer buitenlanders naar Nederland.

8 De bekostiging van het hoger onderwijs gaat veranderen: meer geld naar technische opleidingen, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie.

Beetje raar: een opleiding mag een studentenstop instellen, maar moet dat voortaan wel goed onderbouwen

9 ‘Start-ups en publiek-private samenwerking met het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd.
In gewoon Nederlands: meer geld voor beginnende bedrijven en onderwijsinstellingen die samenwerken met het bedrijfsleven.

10 Masteropleidingen mogen hun studenten selecteren, maar ze moeten wel heel duidelijk maken hoe die selectie in z’n werk gaat. Iedere bachelorstudent krijgt het recht om door te stromen naar minstens één masteropleiding binnen het eigen vakgebied.

11 Instellingen mogen alleen een numerus fixus (studentenstop) voor bacheloropleidingen instellen, maar ze moeten dat wel goed onderbouwen. (Beetje raar, alsof dat tot nu toe niet gebeurt) Zo niet, dan kan de minister het besluit blokkeren.

12 De bierprijs gaat niet omlaag, integendeel, door de verhoging van de btw gaat-ie, net als de kamerhuur, waarschijnlijk omhoog. Kortom, vanuit de studentenoppositie klinkt een glashelder oordeel: een gemiste kans.